AHG JUSTITIA

JURIDISCHE DIENSTVERLENING / LEGAL SERVICES

Migratierecht/ Vreemdelingenrecht/ Asielrecht

Het gaat over de rechten van mensen om van het ene land naar het andere land te migreren.
Binnen het migratierecht is de nationale procedure, maar ook de internationale procedure erg belangrijk. Vaak wordt na het volgen van de verschillende nationale procedures nog een procedure opgestart bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en mensenrechtencomité. Deze rechtsprekende instanties hebben in het immigratierecht uiteindelijk vaak het laatste woord.
Wij kennen de weg en staan u op een persoonlijke en betrokken wijze bij. Zo zorgen we er samen voor dat een visum of verblijfsvergunning zo snel mogelijk wordt afgegeven. Ook als wij van mening zijn dat uw zaak geen kans van slagen heeft krijgt u daar direct duidelijkheid over.
Wij geven ook second opinion.
Gespecialiseerd in:
- Asielaanvraag
- Verlengingen/Intrekkingen verblijfsvergunning
- Gezinshereniging en gezinsvorming
- Naturalisatie
- Kennis- en arbeidsmigratie
- Toeristenvisa
- Europees (migratie)recht
- Europees Hof voor de Rechten van de Mens procedures.

Contractenrecht


Iedere ondernemer of particulier heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht.
Onze specialistische kennis op het gebied van (Internationaal) Contractenrecht, met name ten aanzien van de geschillen over de uitleg of interpretatie van een contract, adviseren over contractuele posities zoals rechten en verplichtingen en het opstellen van koop- en verkoopovereenkomsten, stelt ons in staat op snelle en efficiënte wijze de commerciële afspraken voor onze cliënten vast te leggen in een overeenkomst.

Gespecialiseerd in:
- Adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen
- Opstellen en beoordelen van contracten
- Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
- Opstellen en beoordelen van import en exportovereenkomsten.


Bestuursrecht / administratief recht/ publiekrecht 

In het bestuursrecht, ook wel administratief recht of publiekrecht staan besluiten van de overheid centraal. Besluiten van de overheid kunnen ingrijpende gevolgen voor u hebben. Het is van groot belang dat u onmiddellijk actie onderneemt wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die op u van invloed is.
Wij kunnen u deskundig terzijde staan in de procedure die daarop volgt. Wij bespreken de zaak uitgebreid met u en voeren de bezwaar- en/of beroepsprocedure voor u.
Indien u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting of voor een rechtszitting, gaan we met u mee en staan we u bij.
Gespecialiseerd in:
Bezwaar en beroep procedures
- Migratierecht
- Bestuurlijke boete
- Sociaal zekerheidsrecht
- Mensenrechten


Juridische en Beëdigde vertalingen

Wij verzorgen de beëdigde vertalingen van al uw documenten met een officiële status inclusief de tekst in apostille stempels.

Hieronder enkele voorbeelden:

  • Notarieel (Statuten, Akten, Testamenten enz.).
  • Juridisch (Vonnissen, Contracten, Beroep- en Bezwaarschriften, enz.).

Tevens corrigeren en redigeren wij reeds vertaalde teksten en doen, indien gewenst, verbetervoorstellen. 

Mediation


Wij geloven in de kracht van mediation voor ondernemingen en particulieren. Wij kunnen op deskundige wijze uw mediation begeleiden zonder daarbij de juridische aspecten uit het oog te verliezen en zoeken naar een optimale oplossing.Dat levert u tijdwinst op en beperking van de kosten.Onze cliënten kunnen vertrouwen op juridisch advies op maat en op een zorgvuldige begeleiding tijdens eventuele procedures.
Mediation rechtsgebieden:

- Zakelijke geschillen
- Bestuursrecht
- Internationaal recht

Internationaal Procesrecht & Geschillenbeslechting

Wij hebben ruime ervaring met het beslechten van geschillen. Samen met cliënt analyseren wij vooraf de mogelijkheden een zaak op te lossen door middel van advies, overleg, mediation of procedures bij de verschillende instanties.
Wij zijn gespecialiseerd in internationale gerechtelijke procedures en arbitrage.
In het geval dat de procedure plaatsvindt in een andere taal of land dan Nederland assisteren we cliënten bij de selectie van de buitenlandse advocaat en de juridische vertalingen.
Gespecialiseerd in:
- Adviseren, procederen of mediation
- Mensenrechten
- Voeren van procedures ten aanzien van geschillen
- Beoordelen van en adviseren over juridische posities
- Mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting

Incassorecht

No Cure No Pay

Wij hebben expertise op het gebied van effectief incasso en dagvaarding procedures in Nederland.
Samen met u stellen wij een plan van aanpak op en komen wij tot heldere en scherpe financiële afspraken.
Wij incasseren snel en daadkrachtig uw geld, met respect voor uw klant.
Wij werken ook op basis van (jaar) abonnement.
Start gratis uw incassozaak.

Onderzoeken

We hebben jarenlange ervaring op het gebied van onderzoeken.
Naast onafhankelijk en onpartijdig fraudeonderzoek houden wij zich bezig met feitenonderzoek, observatieonderzoek en andere aanverwante onderwerpen.
U kunt ons eindrapport uiteindelijk als bewijs gebruiken in een eventuele juridische procedures.
Gespecialiseerd in:
Bedrijfsfraude
- Misbruik bedrijfsgegevens
- Feitenonderzoek
- Observatieonderzoek


Europees Recht

Nederland is een lidstaat van de Europese Unie. De meeste Europese regels zijn rechtstreeks van toepassing, andere moeten worden omgezet in Nederlandse wetgeving.
Binnen de Europese Unie bestaat vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. De lidstaten zijn niet bevoegd om in te grijpen op een discriminerende wijze.
Bent u verwikkeld in een procedure omtrent het vrije verkeer van goederen, personen, kapitaal of diensten binnen de EU?
Wij hebben kennis van en ervaring met Europees recht en kunnen u adviseren en helpen met procedures die daarmee verband houden.


Rusland/GOS Desk 

Wij ondersteunen particulieren en bedrijven uit Nederland en de Europese Unie bij het verkrijgen van verblijfs en werkvergunningen voor hun activiteiten in Rusland en GOS-landen.

Wij leveren
juridische en notariële diensten,adviseren en begeleiden cliënten uit Nederland die willen in diverse economische sectoren van Russland en GOS-landen hun activiteiten uitbreiden of investeren.

Onze desk heeft ruime ervaring met het opzetten van bedrijfsvestigingen in Nederland en ondersteunt cliënten uit Rusland en GOS-landen die willen in diverse economische sectoren van de Europese Unie hun activiteiten uitbreiden of investeren.

Wij leveren juridische en notariële diensten, adviseren en begeleiden cliënten die willen in diverse economische sectoren van de Europese
Unie hun activiteiten uitbreiden of investeren naar het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Wij adviseren daarnaast Nederlandse bedrijven met een zakelijke belang in Rusland en GOS-landen op fiscaal en internationale juridische gebied.


Designed by itcomplex